Profesionais

Xestión de museos na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

As competencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en materia de museos de interese para Galicia desenvólvense a través da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, adscrita á Secretaría Xeral de Cultura, que ten encomendada a dirección e coordinación das actuacións da Consellería en materia de museos e que van dirixidas a velar pola conservación, coidado, promoción e difusión do patrimonio moble de Galicia, especialmente a través destas institucións.

A Subdirección de Conservación e Restauración de Bens Culturais ten, entre as súas funcións, a coordinación e dirección técnica do Sistema Galego de Museos, a xestión dos museos de titularidade autonómica adscritos a esta consellería, agás o Museo Pedagóxico de Galicia, e os de titularidade estatal de xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia. 

Servizo de Museos, adscrito á subdirección citada, é a unidade administrativa que coordina as actuacións en materia de museos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contacto

Xefa do Servizo: Nuria Serrano Téllez

Enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano s/n - 15781 Santiago

Tel. 981 545 934 - 981 599 009
Fax. 981 957 052

servizo.museos.cultura@xunta.gal