Museos de Galicia

Profesionais

Museums Department

The Museums Department is the administrative unit that coordinates all museum-related activities in the Autonomous Community of Galicia. It is responsible for the control of the movable heritage stored at the museums and other visitable collections owned by the Regional Government and the Spanish state and assigned to the Directorate General of Cultural Heritage, as well as those that make up the Galician Museums System.  This Department also provides advice and acts as a vehicle for continuous collaboration between technical staff from the different museums, so as to achieve a single, unified institutional policy regarding the procedures and the technical care and treatment of the collections.

Department Manager: Nuria Serrano Téllez

Address: Edificio Administrativo de San Caetano s/n - 15781 Santiago

Tel: 981 545 934 - 981 599 009
Fax: 981 957 052

servizo.museos.cultura@xunta.gal

 

Functions

The Museums Department has the following functions:

 • Technical management and coordination of the Galician Museums System and its various networks, and inspection of Galician museums and the cultural heritage they contain. 
 • Managing the Museums owned by the Regional Government and assigned to this Ministry, and those owned by the Spanish state whose management has been transferred to the Autonomous Community of Galicia. 
 • Processing and reporting on the procedures for the creation, authorization and classification of museums and visitable collections in accordance with current legislation. 
 • Updating and control of the registry and census of museums in Galicia. 
 • Keeping an inventory of the movable heritage conserved in Galician museums, and careful control of all movements, restorations and reproductions of said movable heritage.
 • Technical support and advice in all aspects of movable heritage and museums of interest for Galicia. 
 • Scheduling, coordination and management of all activities relating to the increase, conservation, documentation, research and dissemination of the movable heritage stored in Galician museums. 
 • Valuation for administrative purposes of cultural assets of interest to museums. 
 • Dealings required for increasing the movable heritage of the Museums owned or managed by the Regional Government by assignment or deposit and the different ways in which pieces can enter the collection.
 • In general, all those functions that may be entrusted to it on the basis of its particular expertise.

Permits and applications

The Museums Department is responsible for the processing of applications relating to:

 • The control of movements, restorations and reproductions of the movable heritage in the museums and collections belonging to the Galician Museums System: control of the pieces leaving the museums and of those undergoing interventions or restorations.
 • Increases in and documentation of the movable heritage of Galicia:
  • Acquisitions, donations and deposits (on loan) of pieces in the museums managed by the Regional Government of Galicia.
  • Inventories of the movable heritage in the museums and collections in the Galician Museums System.
  • Deposits of archaeological findings in museums and collections in the Galician Museums System.
 • Authorization, recognition and creation of museums or visitable collections in the Autonomous Community of Galicia.
 • Authorization of publications, reproductions and the economic management of regional and state-owned museums assigned to the Directorate General of Cultural Heritage.
 • Management of agreements. 

Museums managed by the Regional Government of Galicia

The Regional Government of Galicia manages eight museums:

 

Galician Museums System

The Galician Museums System is made up of all the museums and visitable collections of different kinds owned by different bodies in the Autonomous Community of Galicia, authorized by the Regional Ministry of Culture and registered in the Census of Museums and Collections.

The powers attributed to the Regional Ministry of Culture in this field are exercised above all in the three museums it owns and in the five state-owned museums that it manages, and also in the over 70 museums and collections spread around the different parts of Galicia, and belonging to local administrations, private foundations and the Church.

These museums and collections are classified as follows:

Servizo de museos

O Servizo de Museos é a unidade administrativa que coordina as actuacións en materia de museos na Comunidade Autónoma de Galicia e ten a responsabilidade sobre o control do patrimonio moble custodiado nos museos e coleccións visitables galegas, tanto nos de titularidade autonómica como estatal xestionados pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, como daqueles que constitúen o Sistema Galego de Museos. Dende o servizo articúlase o asesoramento e a colaboración continua entre técnicos das diferentes institucións museísticas na procura dunha unidade de acción institucional no que se refira aos procedementos e a o tratamento técnico dos fondos.

Xefa do Servizo: Nuria Serrano Téllez

Enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano s/n - 15781 Santiago

Tel. 981 545 934 - 981 599 009
Fax. 981 957 052

servizo.museos.cultura@xunta.gal

Funcións

Son funcións do Servizo de Museos:

 • Coordinación e dirección técnica do sistema galego de museos e das distintas redes que o integran, así como a inspección dos museos galegos e o seu patrimonio cultural. 
 • Xestión dos museos de titularidade autonómica, adscritos a esta consellería e os de titularidade estatal de xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia. 
 • Tramitación e informe dos procedementos para a creación, autorización e cualificación de museos e coleccións visitables segundo a normativa vixente. 
 • Actualización e control do Rexistro e o Censo de Museos de Galicia. 
 • Inventario do patrimonio moble custodiado nos museos galegos, así como o control dos movementos, restauracións e reproducións do patrimonio moble custodiado neles.
 • Apoio e asesoramento técnico nas materias de patrimonio moble e de museos de interese para Galicia. 
 • Programación, coordinación e xestión das actuacións en materia de incremento, conservación, documentación, investigación e difusión do patrimonio custodiado nos museos galegos. 
 • Taxación de bens culturais de carácter museístico con fins administrativos. 
 • Xestións para o incremento do patrimonio moble dos museos propios e xestionados por adscrición ou depósito e as súas diferentes formas de ingreso.
 • En xeral, aquelas que lle sexan encomendadas por razón da súa competencia.

Tramitacións

O Servizo de Museos ten encomendada a tramitación dos expedientes relacionados con:

 • Control de movementos, restauracións e reproducións do patrimonio moble de museos e coleccións do Sistema galego de museos: saídas, intervencións e restauracións de fondos museísticos.
 • Incremento e documentación do patrimonio moble galego:
  • Adquisicións, doazóns e depósitos en comodato de fondos en museos xestionados pola Xunta de Galicia.
  • Inventariado do patrimonio moble de museos e coleccións do Sistema Galego de Museos.
  • Depósitos de material arqueolóxico en museos e coleccións do Sistema Galego de Museos.
 • Autorización, recoñecemento e creación de museos ou coleccións visitables no territorio da Comunidade Autónoma.
 • Autorización de publicacións, reproducións e xestión económica dos museos autonómicos e xestionados dependentes da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
 • Xestión de convenios. 

Museos xestionados pola Xunta de Galicia

Son oito os museos xestionados pola Xunta de Galicia:

Sistema Galego de Museos

Forman parte do Sistema Galego de Museos todos os museos e coleccións visitables, de diversas titularidades e tipoloxías, situados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia autorizados pola Consellería de Cultura e inscritos no Censo de Museos e Coleccións.

As competencias que ten atribuídas nesta materia a consellería de cultura exércense principalmente nos tres museos propios que posúe e nos cinco que xestiona de titularidade estatal, pero tamén nos máis de 70 museos e coleccións que se distribúen pola xeografía galega, pertencentes a administracións locais, fundacións privadas e á igrexa.

Segundo os contidos temáticos destes museos e coleccións podemos establecer varias tipoloxías: